Skip to main content

Algemene Voorwaarden Nano Web

Artikel 1: Toepasselijkheid en definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Nano Web, verder te noemen “de gebruiker”, te leveren producten of diensten van welke aard dan ook.
 2. De opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de klant”.
 3. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien beide partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Aanvullende voorwaarden kunnen van toepassing zijn op bepaalde overeenkomsten of diensten.
 5. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle vervolg werkzaamheden die voortkomen uit een eerdere overeenkomst.
 6. Wanneer een deel van de algemene voorwaarden niet van toepassing is, blijft de rest van de voorwaarden wel geldig.
 7. Onder de “content” van een website wordt de inhoud van een website verstaan. Dit kan bestaan uit tekst, afbeeldingen of ander materiaal wat op de website is geplaatst.
 8. Onder “domeinnaam” wordt het internet adres waar de website van de klant op gevonden kan worden verstaan.
 9. Onder “hosting” wordt verstaan dat een website via een server verbonden wordt met het internet.
 10. Wij zijn gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Kleine wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen altijd worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zullen wij van te voren met de klant bespreken.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en zijn gedurende een maand geldig tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod en prijzen gelden niet automatisch ook voor vervolgopdrachten.
 3. Bij een aanbieding samengesteld uit verschillende diensten, is de gebruiker niet verplicht om een deel van deze diensten uit te voeren tegen een gelijk deel van de overeengekomen prijs.
 4. Wijzigingen in een aanbod zijn pas geldig wanneer deze in een nieuwe of aanvullende overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 5. De gebruiker is niet aan een offerte gebonden tenzij deze door beiden partijen schriftelijk en door ondertekenen is bevestigd.
 6. Getoonde of aangegeven voorbeelden van websites, documenten, toepassingen, specificaties en cijfers gelden slechts ter aanduiding. De klant kan hier geen rechten aan ontlenen. Alles wat verstrekt wordt als voorbeeld blijft eigendom van de gebruiker en dient op eerste verzoek op kosten van de klant geretourneerd te worden aan de gebruiker.

Artikel 3: Prijzen en facturatie

 1. De klant dient het bedrag zoals vermeld in de overeenkomst te betalen. Alle bedragen zijn, indien uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld, in euro’s en exclusief BTW.
 2. Vergoedingen kunnen zowel uit eenmalige betalingen als uit maandelijkse betalingen bestaan.
 3. Voor bepaalde diensten kan een uurloon in rekening worden gebracht. De vergoeding wordt dan berekend op basis van het aantal besteedde uren en het overeengekomen uurtarief.
 4. De gebruiker mag een overeengekomen vaste vergoeding verhogen wanneer tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden blijkt dat er een inschattingsfout gemaakt is bij het bepalen van de hoeveelheid werk. Deze inschattingsfout is niet te wijten aan de gebruiker.
 5. Maandelijkse betalingen dienen voldaan te worden via automatische incasso. Voor deze automatische incasso wordt vooraf uitdrukkelijk toestemming gegeven door de klant.
 6. Eenmalige betalingen dienen na de factuurdatum binnen 30 dagen betaald te worden.
 7. Wanneer de klant niet binnen 30 dagen betaald heeft, kunnen aanmaningskosten in rekening worden gebracht. Het volledige bedrag inclusief aanmaningskosten dient dan binnen 14 dagen na aanmaning betaald te worden. De aanmaningskosten bedragen 35 euro. Indien de klant na aanmaning opnieuw verzuimt te betalen, kan de vordering uit handen worden gegeven. De klant is dan naast het te betalen bedrag inclusief aanmaningskosten ook verschuldigd tot het vergoeden van alle eventuele gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 8. Bij duurovereenkomsten mag de gebruiker jaarlijks een tariefverhoging doorvoeren en deze doorberekenen aan de klant. De klant wordt uiterlijk 30 dagen voor de ingang van deze verhoging op de hoogte gesteld.

Artikel 4: Verplichtingen van de klant

 1. De klant dient te zorgen dat hij alle voor uitvoering benodigde informatie tijdig verstrekt aan de gebruiker op de door de gebruiker gewenste wijze. Ook dienen de aangeleverde bestanden vrij te zijn van virussen of malware.
 2. De klant, eventuele medewerkers van klant of via de klant ingeschakelde derden dienen medewerking te verlenen aan de gebruiker en het process niet te verhinderen.
 3. De klant dient te zorgen dat de aan de gebruiker verstrekte informatie juist en naar waarheid is. In het geval dat de klant verkeerde informatie verstrekt, is de gebruiker niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen hier van.
 4. De klant dient de gebruiker zo snel mogelijk op de hoogte te stellen bij eventuele wijzigingen of aanpassen die betrekking hebben tot de overeenkomst tussen de klant en de gebruiker.
 5. De gebruiker mag in het onderste gedeelte van de website, “de footer”, de tekst: “Website gemaakt door Nano Web.” plaatsen. Tenzij anders afgesproken met de klant.
 6. De gebruiker heeft het recht om een afbeelding van de website van de klant te plaatsen in het portfolio op de website van de gebruiker. Ook andere afleidingen van de website van de klant mogen gebruikt worden voor doeleinden van de gebruiker. Tenzij anders afgesproken met de klant.
 7. Wanneer de klant niet voldoende meewerkt aan de overeenkomst mag de gebruiker de overeenkomst beëindigen.
 8. De klant draagt er zelf zorg voor dat hij gerechtigd is om alle content geleverd aan de gebruiker te gebruiken en deze niet in botsing is met copyrights. Ook draagt de klant er zelf zorg voor dat de content niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie

 1. Beide partijen deelnemende aan de overeenkomst houden alle informatie die verkregen is van de andere partij geheim. Vertrouwelijke informatie mag alleen gedeeld worden met derden ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. Partijen dienen redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ten behoeve van het beschermen van de vertrouwelijke informatie.
 3. In Artikel 5.1 en 5.2 genoemde vertrouwelijkheid en voorzorgsmaatregelen zijn ook van toepassing op medewerkers van de partijen en eventuele derden in dienst van de partijen.

Artikel 6: Risico van opslag van informatie

 1. De gebruiker behandeld persoonsgegevens volgens de wet bescherming persoonsgegevens. Eventuele inbreuk op deze persoonsgegevens zal ook conform deze wet gemeld en afgehandeld worden.
 2. Gedurende de looptijd van de overeenkomst bewaart de gebruiker van de klant verkregen informatie zorgvuldig. De gebruiker de redelijkerwijs te nemen maatregelen tegen het verloren gaan van verstrekte informatie door bijvoorbeeld technische storingen of cyberaanvallen.
 3. Gebruiker is niet aansprakelijk voor het verlies van eventuele informatie tenzij dit te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de gebruiker.
 4. De klant dient te zorgen voor een back-up van de informatie die hij verstrekt heeft aan de gebruiker.

Artikel 7: Uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker zal naar al zijn kunnen inspannen om de diensten uit te voeren zoals overeengekomen met de klant. De diensten zullen uitgevoerd worden in de tijd zoals vermeld op de overeenkomst.
 2. Vertragingen buiten de macht van de gebruiker mogen als extra tijd voor het opleveren van de overeengekomen diensten gerekend worden.
 3. De gebruiker informeert de klant wanneer tijdens uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen wijze van uitvoering niet mogelijk is. De gebruiker heeft in dit geval recht op vergoeding voor de al uitgevoerde werkzaamheden.
 4. Alleen schriftelijk overeengekomen werkzaamheden worden uitgevoerd. Wanneer werkzaamheden tijdens de overeenkomst worden toegevoegd, noodzakelijk of op op verzoek van de klant, worden deze schriftelijk toegevoegd en gefactureerd aan de klant.
 5. Bij toevoeging van werkzaamheden aan de overeenkomst is het mogelijk dat deze via een nieuwe overeenkomst verwerkt moeten worden. Er kan niet van de gebruiker worden verwacht dat deze altijd binnen de afgesproken levertijd van de eerste overeenkomst verwerkt worden. Deze zullen dan afgehandeld worden volgens de nieuwe overeenkomst.
 6. Wanneer een klant niet tevreden is over de uit te voeren overeenkomst of de elementen die hier deel van uitmaken dient dit voor ondertekening kenbaar gemaakt te worden. Na ondertekening zal het toe voegen van extra werkzaamheden worden gezien als meerwerk en zal dit in rekening worden gebracht.
 7. De gebruiker mag werk overdragen aan een ander persoon met dezelfde kwalificaties.

Artikel 8: Levering en levertijd

 1. De overeengekomen werkzaamheden zullen indien redelijkerwijs mogelijk binnen de overeengekomen periode uitgevoerd worden.
 2. Wanneer een dienst volledig is afgerond zal deze aan de klant getoond worden ter controle. De klant heeft dan de mogelijkheid om eventuele aanpassingen in te dienen bij de gebruiker. De klant dient deze aanpassingen zo snel mogelijk door te geven. Na aanpassing en hercontrole van de aangepaste elementen door de klant zal de website dan als geaccepteerd worden afgeleverd aan de klant. Wanneer binnen 7 dagen na het aanleveren van de conceptversie geen aanpassingen door worden gegeven, wordt de website automatisch al geaccepteerd gezien.
 3. Binnen een maand na oplevering zal de gebruiker kleine technische gebreken die tijdens de acceptatie controle niet zijn opgemerkt nog zonder enige vergoeding verhelpen. Na deze maand zal dit worden gezien als een voor de klant uitgevoerde werzaamheid en zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
 4. Niet uitgevoerde werkzaamheden door een derde ingehuurd door de wederpartij zijn geen reden om de door de gebruiker geleverde diensten niet goed te keuren.

Artikel 9: Hosting

 1. Hosting van de website van een klant zal plaats vinden op een hostingspakket van de gebruiker.
 2. Het is voor de klant verboden om via de hosting van de gebruiker:

– Inbreuk te maken op rechten van derden.

– Informatie te verspreiden die in strijd is met de Nederlandse wet- en Regelgeving.

– Zich bezig te houden met cybercriminaliteit, phishing, spammen etc.

– Aanzetten tot illegale activiteiten op het internet.

– Informatie delen die aanzet tot haat, discriminerend, beledigend of bedreigend van aard is.

 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor aanspraak van derde voortkomend uit de wijze waarop de klant gebruikt maakt van de hosting van de gebruiker.
 2. Bij meerdere klachten over de door de klant aangeboden informatie via de hosting van de gebruiker mag deze de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden. De gebruiker is dan niet aansprakelijk voor de de door de klant geleden schade.
 3. De gebruiker kan niet garanderen dat de hosting altijd 24/7 toegangkelijk is. In de meeste gevallen zal dit echter wel zo zijn.
 4. De gebruiker mag maatregelen nemen om het netwerk te beschermen tegen eventueel gevaar van virussen of andere gevaarlijke bestanden wanneer de klant hier in te kort komt. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade geleden bij de klant.
 5. Hosting wordt afgesloten voor 12 maanden. De hosting wordt steeds stilzwijgend voor een zelfde periode verlengd. Tenzij de hosting uiterlijk één maand voor het aflopen van het huidige hostingspakket schriftelijk stop gezegd wordt.

Artikel 10: Domeinnaam

 1. Een domeinnaam zal voor de klant worden aangemaakt indien deze er nog niet over een beschikt. De naam van het domein zal door de klant moeten worden uitgekozen.
 2. De gebruiker kan niet garanderen dat de gekozen domeinnaam ook geregistreerd kan worden. Dit ligt buiten de macht van de gebruiker.
 3. Indien de klant al beschikt over een domeinnaam, moet deze overgedragen worden aan de gebruiker zodat deze kan zorgen voor de koppeling tussen de domeinnaam en de website.
 4. De klant draagt er zelf zorg voor te controleren of de gekozen domeinnaam geen inbreuk maakt op enige eigendomsrechten en of de gekozen domeinnaam niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving.

Artikel 11: Service en onderhoud

 1. Onder onderhoud worden de kleine updates en aanpassingen verstaan die nodig zijn om de website optimaal te laten presteren.
 2. Onder service wordt technische ondersteuning bij mankementen aan de website en bij problemen of verstaan.
 3. Wanneer een service en onderhoudscontract is afgesloten met een periodieke vergoeding, zal na melding kosteloos en zo spoedig mogelijk elk mankement of probleem verholpen worden. De gebruiker mag wel kosten in rekening brengen voor dit werk als blijkt dat het mankement voort is gekomen uit gebuiksfouten van de klant.
 4. Kleine aanpassingen aan de website, zijnde in de content of in de opbouw van de website kunnen meegenomen worden in het servicepakket van de website. Werkzaamheden van deze aard mogen maandelijks niet meer dan 15 minuten bedragen. Deze minuten zijn niet op te sparen.
 5. Aanpassingen aan de programmering van de website of aan de inrichting van de website zijn door de omvang van deze taken in de meeste gevallen niet op te lossen in het servicepakket. Daarom zullen deze dan ook los doorberekend worden aan de klant.

Artikel 12: Looptijd en beëindiging overeenkomst

 1. Overeenkomsten voor service en hosting zijn standaard over een termijn van één jaar. Tenzij anders aangegeven.
 2. Overeenkomsten worden na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode. Tenzij daarvoor door één van de partijen schriftelijk opgezegd.
 3. Opzeggen van een jaarlijkse overeenkomst dient tenminste één maand voor de einddatum van de] overeenkomst schriftelijk te gebeuren.
 4. Wanneer de klant zich niet naar behoren aan de overeenkomst of aan de verbonden algemene voorwaarden houdt, kan de gebruiker de overeenkomst stop zetten. Deze stopzetting is met inachtneming van één maand opzegtermijn. De gebruiker heeft dan ook het recht om geleverde producten aan de klant, zoals websites, buiten gebruik te stellen. Dit heeft echter geen effect op de door de klant verschuldigde bedragen aan de gebruiker. Deze dienen ook na stopzegging te worden voldaan.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker of derden in dienst van de gebruiker, werkzaam in opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld door de klant voor schade van welke aard dan ook. De gebruiker en derden in dienst van de gebruiker kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortkomend uit diensten en services verleend door de gebruiker of derden of voortkomend uit producten geleverd door gebruiker en derden in dienst van de gebruiker.
 2. Aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade zoals gelden verlies of bedrijfschade is uitgesloten.
 3. De klant dient alle mogelijke maatregelen te nemen om schade te voorkomen of te beperken.
 4. Berpekingen aan de aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing is wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 14: Behoud van eigendom

 1. Door de gebruiker ontwikkelde toepassingen, codes of andere ontwikkelingen resulterende uit het maken van de website of het uitvoeren van de dienst voor de klant, blijven eigendom van de gebruiker en het intellectuele eigendomsrecht blijft ook van de gebruiker. Deze mogen niet gebruikt worden buiten de overeenkomst. Ook mogen ze niet gedeeld worden of vermenigvuldigd worden.
 2. De klant is er voor verantwoordelijk om ook geen inbreuk te maken op het eigendomsrecht van derden door verkeerde documenten te verstrekken aan de gebruiker.
 3. Ter bescherming van zijn eigendommen en rechten mag de gebruiker maatregelen nemen.

Artikel 15: Annulering

 1. Bij annulering door de klant voor het afronden van de overeenkomst mogen door de gebruiker kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn om de gemaakte kosten en de besteedde tijd van de gebruiker te dekken.
 2. De gebruiker mag de annuleringskosten verrekenen met al door de klant betaalde bedragen.
 3. Bij opzegging tijdens de werkzaamheden mogen ook kosten in rekening worden gebracht voor de werkuren die op de dag van opzeggen door de gebruiker gereserveerd stonden voor de overeenkomst.

Artikel 16: Overmacht

 1. Bij overmacht mag de gebruiker de overeenkomst ontbinden. De gebruiker is in dit geval niet verplicht tot het betalen van een schadevergoeding.
 2. Onder overmacht worden alle zaken verstaan waarvan de oorzaak niet aans ons kan worden toegerekend en die ons de nakoming van de overeenkomst beletten of dusdanig verhinderen dat redelijkerwijs niet van ons verlangd kan worden om de overeenkomst na te komen.